The News
Regulamin PDF Drukuj Email
Informujemy, że decyzją Ministerstwa Zdrowia
(ustawa o refundacji leków Dz.u. Nr 122, poz. 696, Roz. 6, art.49)
z dniem 1 stycznia 2012r. zmuszeni jesteśmy zawiesić

na czas nieokreślony działanie programu lojalnościowego

"Arnika karta stałego Klienta"

Program lojalnościowy zostanie ponownie uruchomiony,

jeżeli Ministerstwo Zdrowia dopuści taką możliwość.


REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„ARNIKA karta stałego Klienta’’
§1.
1. Program „ARNIKA karta stałego Klienta” ma na celu nagradzanie najlepszych klientów firmy Apteka Arnika Joanna Ciunel z siedzibą na ulicy Warmińskiej 14/4 w Olsztynie,firmy Apteka Arnika Waldemar Ciunel z siedzibą na ulicy Janowicza 3 L w Olsztynie, firmą Bratek sp. z o.o. Z siedzibą na ulicy Janowicza 3 L w Olsztynie zwanych dalej organizatorem
2. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje przez podpisanie wniosku zgłoszeniowego.
3. Regulamin obowiązuje obydwie strony Organizatora oraz Uczestnika od chwili ogłoszenia.
4. Uczestnik nie może przekazać osobie trzeciej jakichkolwiek uprawnień wynikających z Programu
Postanowienia Ogólne
§2.
1. Uczestnik Programu może gromadzić punkty za nabycie towarów objętych Programem w sieci Aptek Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w Programie.
3. Prawa i punkty związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób - w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w Regulaminie Programu.
4. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.
5. Prawo do korzystania z konta, a w szczególności prawo do wymiany punktów na upusty cenowe, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

Warunki uczestnictwa w programie
§3.
1. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego jest czytelne i kompletne wypełnienie Formularza Danych Osobowych w dowolnej Aptece ARNIKA należącej do Organizatora
2. Formularz Danych Osobowych może być wypełniony przez pracownika Organizatora, zgodnie z danymi otrzymanymi od przyszłego Uczestnika lub osobiście przez Uczestnika. Po złożeniu własnoręcznego podpisu i złożeniu Formularza Danych Osobowych Uczestnik otrzymuje Kartę Aptek ARNIKA. Od tego momentu Uczestnik może zbierać punkty na swoim koncie w Programie.
3. Organizator może nie zaakceptować Formularza Danych Osobowych, w przypadku jego nieprawidłowego lub nieczytelnego wypełnienia, braku podpisu lub powtórnego ubiegania się o status Uczestnika po uprzednim wykluczeniu z Programu.
§4.
1. Wnioski zgłoszeniowe w postaci Formularza Danych Osobowych dostępne są we wszystkich Aptekach ARNIKA należących do Organizatora na terenie kraju.
2. Wypełniony i podpisany Formularz Danych Osobowych zawiera wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych przez organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Karta Aptek ARNIKA
§5.
1. Każdy Uczestnik Programu otrzymuje Kartę Aptek ARNIKA.
2. Karta Aptek ARNIKA jest plastikową kartą identyfikacyjną, wydawaną Uczestnikowi Programu i jest podstawą do jego identyfikacji.
3. na karcie Uczestnika znajduje się indywidualny numer karty, będący jednocześnie numerem Uczestnika Programu.
4. Numer Uczestnika, o którym mowa powyżej jest niezbędny przy uzyskiwaniu informacji dotyczących ilości punktów na koncie Uczestnika.
5. Karta Aptek ARNIKA jest wydawana przez Organizatora jako Karta Główna Programu.
6. Karta Aptek ARNIKA przypisana jest tylko do jednego Uczestnika.
7. Po otrzymaniu Karty Aptek ARNIKA, Uczestnik ma obowiązek złożyć podpis na jej rewersie. Karta pozostaje własnością organizatora.
8. Karta Aptek ARNIKA jest wyłącznie ważna w sieci Aptek ARNIKA należących do Organizatora na trenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9. W przypadku utraty Karty, Uczestnik Proramu ma prawo do otrzymania nowej karty w każdej z placówek Aptek Arnika należących do Organizatora na terenie całego kraju.
§6.
1. Aktywacja przez Uczestnika Programu Karty Aptek ARNIKA następuje po dokonaniu pierwszego zakupu z Kartą w Aptece ARNIKA należącej do Organizatora.
2. Aktywna Karta po okazaniu jej w Aptece ARNIKA upoważnia Uczestnika do zbierania punktów w ramach Programu
Gromadzenie Punktów na Karcie Aptek ARNIKA
§7.
1. Przyznawane w Programie punkty są za dokonywanie zakupu kosmetyków, leków i materiałów medycznych w każdej z Aptek ARNIKA należących do Organizatora i gromadzenie są na koncie Uczestnika.
2. Prawo ustalania ilości punktów za dokonaną transakcję oraz rodzaju produktów objętych Programem przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
3. Punkty mogą być naliczane na konto Uczestnika wyłącznie po okazaniu Karty Aptek ARNIKA personelowi Apteki ARNIKA należącej do Organizatora oraz jej skanowanie podczas transakcji zakupu.
4. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Organizator anuluje ilość punktów przyznaną uprzednio z tytułu zakupu zwracanego towaru. W przypadku zwrotu towaru Uczestnik Programu zobowiązany jest do okazania Karty Aptek ARNIKA personelowi Apteki ARNIKA należącej do Organizatora bezpośrednio przed dokonaniem zwrotu towaru.
5. W przypadku zwrotu towaru na który udzielony został rabat na podstawie bonu towarowego  Karty Aptek ARNIKA, bon nie podlega zwrotowi.
6. Każde wydane 2 zł w Aptekach Arnika to 1 pkt. Po zebraniu 125 pkt. na koncie Uczestnik Programu otrzymuje drogą pocztową w terminie 30 dni bon towarowy o wartości 10 zł.
7. Przyznanie Uczestnikowi Programu bonu towarowego określonego w ust. 6 powoduje odjęcie 125 pkt. z konta Uczestnika.
8. Organizator może przyznać bon urodzinowy Posiadaczowi aktywnej Karty, który w ostatnich 6 miesiącach dokonał dowolnego zakupu w jednej z Aptek ARNIKA należących do Organizatora. Bon ten przyznawany jest na zasadach i w wysokości ustalonej przez Organizatora.
9. Organizator ma prawo do organizowania wszelkiego rodzaju akcji marketingowych, stosowania dodaktowych opustów cenowych na określone grupy produtków od których nie będą naliczane punkty.
10. Bony towarowe Karty Aptek ARNIKA mogą być realizowane wyłącznie w Aptekach ARNIKA należących do Organizatora na Terenia Rzeczypospolitej Polskiej w czasie oznaczonym na bonie.
11. Bony towarowe nie podlegają wymianie na gotówkę, ani też nie można ich odstępować osobom trzecim.
12. Bony towarowe ważne są wyłącznie z Kartą Aptek ARNIKA. Przy okazji wyjątkowych akcji marketingowych i handlowych przeprowadzanych w sieci Aptek ARNIKA należących do Organizatora, przy zakupie określonych produktów, mogą być przyznawane dodatkowe punkty.
13. Organizator może przyznać posiadaczom Karty Apteka ARNIKA specjalne upominki w Aptekach ARNIKA należących do Organizatora.
14. Organizator lub jego pracownik może poprosić każdą osobę posługującą się Kartą Apteka ARNIKA o okazanie dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia upoważnienia danej osoby do posługiwania się okazywaną Kartą Aptek ARNIKA.
§8.
1. Karta Aptek ARNIKA przestaje być aktywna po wykreśleniu danych Uczestnika z bazy danych Organizatora.
2. Wykreślenie danych Uczestnika następuje w przypadku gdy :
a) posiadacz karty nie dokonywał zakupów dłużej niż 1 rok w sieci Aptek ARNIKA należących do Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b) Uczestnik wystąpił z programu dobrowolnie,
c) Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.
3. Warunkiem wystąpienia z Programu Karty Aptek ANIKA jest pisemne powiadomienie Organizatora.
Przetwarzanie Danych Osobowych
§9.
1. Na wniosku zgłoszeniowym Uczestnik Programu dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora zbioru danych Apteka Arnika Waldemar Ciunel z siedzibą na ulicy Janowicza 3 l w Olsztynie.
2. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
3. Uczestnik Programu, zgodnie z powołaną powyżej Ustawą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich korekty. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
4. Posiadacz Karty na bieżąco będzie otrzymywał drogą pocztową, telefoniczną, sms-ową lub e-mailową informacje o przeprowadzanych akcjach handlowych i promocyjnych w sieci Aptek ARNIKA należących do Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.Biuro Obsługi Klienta Karty Aptek ARNIKA

§10.

2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Biuro Obsługi Klienta Karty Aptek ARNIKA zastrzega sobie prawo do zadawania pytań w celu identyfikacji. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnej, Organizator nie jest zobowiązany do spełnienia próśb domniemanego Uczestnika.

§11.    Zawieszenie/ Zakończenie Programu Lojalnościowego

1.  W sytuacji zakończenia lub zawieszenia programu lojalnościowego z przyczyn niezależnych od Organizatora
Apteka  Arnika poinformuje uczestników programu w okresie minimum 3 dni przed planowanym zakończeniem lub
zawieszeniem Programu.
2. W sytuacji zawieszenia/zakończenia programu lojalnościowego zebrane punkty o równowartości lub
wielokrotności  10-cio złotowego bonu towarowego będą rozliczanie z poziomu każdej apteki wchodzącej w
skład sieci aptek Arnika.
3. Rozliczanie równowartości/wielokrotności 10-cio zł bonu towarowego z poziomu apteki Arnika będzie
dotyczyło tylko i wyłącznie leków niepodlegających refundacji.
4. W sytuacji zawieszenia / zakończenia programu lojalnościowego karty  z saldem poniżej 125 pkt nie będą
podlegały rozliczeniu. Punkty te zostaną anulowane.
5. Rozliczenie punktów po zawieszeniu/zakończeniu programu lojalnościowego będzie możliwe w terminie
trzech  pełnych miesięcy kalendarzowych,  licząc od dnia w którym Program został zakończony/zawieszony.
6. Wykorzystanie punktów może stać się niemożliwe, jeśli czynność ta  będzie niezgodna z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w takiej sytuacji zebrane punkty zostaną anulowane.  


Postanowienia Końcowe
§12.
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w Aptekach ARNIKA należących do Organizatora lub na stronie www.aptekiarnika.pl. Użycie Karty Aptek ARNIKA po wprowadzeniu zmian lub uzupełnień do Regulaminu Programu, oznaczać będzie ich akceptację.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia lub zawieszenia  Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Aptekach ARNIKA należących do Organizatora lub na stronie internetowej www.aptekiarnika.pl., a w sytuacjach niezależnych od Organizatora 3 dni.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.